การประชุมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับโครงการที่สามของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ‘วีโก’ โครงการวัยเรายังแจ๋ว
ณ หมู่ 9 บ้านย่านขาด ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ได้ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายฉลวย โพธิ์น้อยยัง
และผู้นำชุมชน โดยมีประธานกรรมการและกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
พร้อมด้วยเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที จำนวน 4 คน
ได้ประชุม ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป แนะนำองค์กรมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ และประวัติความเป็นมา
สิ่งที่เคยดำเนินการกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
รวมถึงที่มาของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที เยาวชนได้เสนอกิจกรรมในโครงการมีดังนี้
กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพจิต กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์โลก และเกมสันทนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
ทั้งสองฝ่ายยินดีและตอบรับการจัดทำโครงการวัยเรายังแจ๋ว เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยของเด็กเยาวชนไทยส่งถึงบุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัว
ก็คือ ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ เราหวังว่า โครงการวัยเรายังแจ๋ว จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุ
เยาวชนมีความตระหนักถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดี
เป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้มีพระคุณ
หรือเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที