เราได้จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับนักเรียน 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นจำนวนมาก โดยตั้งใจบรรจุทีละห่อ