ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ 38,000 BTU รวมถึงค่าติดตั้งรื้อถอน ให้กับ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) และเดินทางมามอบให้เราด้วยตนเองในบ่ายวันอาทิตย์