กิจกรรมสนับสนุนและแบ่งปัน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม

ขอขอบคุณ คุณกวงฮี ฮัน และคุณมีลา โจ ผู้สนับสนุนอาหารว่างแก่นักเรียน