เราได้เตรียมการสนับสนุนอาหารว่างสำหรับนักเรียน

ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก