การสนับสนุนทุนให้แก่เด็กประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
 
คุณมินจี โน และคุณซอง ดอกอี และคณะกรรมการวาฟ.ไทย
สนับสนุนทุนให้แก่ เด็กนักเรียน 6 คน ในจังหวัดกำแพงเพชร 
คุณชอน ซูคิม และคุณดา ซมคิม 
สนับสนุนทุนให้แก่ เด็กนักเรียน 2 คน ในจังหวัดนครราชสีมา