ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้พยายามหาผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ผู้ยากจนและขาดแคลน ได้มีผู้สนับสนุนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
คือ House of Peace โดยการดูแลของ อาจารย์ควอน จองอ๊ก
จนถึงระยะเวลาที่เราได้ครบกำหนดสัญญาการช่วยเหลือสิ้นสุดลง
และครั้งนี้ เด็กนักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อ (ระดับปริญญาตรี)
มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการศึกษาต่อ
มีค่าใช้จ่ายสูง
แต่อาจารย์ควอน จองอ๊ก ยังคงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนักเรียนคนนี้
ถึงแม้จะครบกำหนดสิ้นสุดการช่วยเหลือก็ตาม
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ควอน จองอ๊ก ที่ท่านยังคงสนับสนุน แสดงถึงความรัก
ความหวังของเด็ก ส่งมอบความรักที่แท้จริง สอนให้รู้ว่าระยะทางและความห่างไกล
ไม่ได้ส่งผลให้ ความรัก ความหวัง และความสุข ส่งต่อให้กันไม่ได้
ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ

“ให้ก็สุข รับก็สุข”

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย