ขอบคุณผู้สนับสนุน ทันตแพทย์หญิงอัญชลี กิตติวิริยกุล (หมอเดียร์)
นับสนุนของขวัญให้แก่เยาวชนอาสาสมัคร “ทีมวีโก” We GROW
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ 2 ‘โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้’ play to learn
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
และ
สนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่สอง

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที