โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก CHILDREN DONATION PROGRAM ประจำปี 2563
ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนเงินโครงการเงินบริจาคเพื่อเด็ก
CDP Children Donation Program 2563 จำนวน 2 ท่าน

คือ คุณสถาพร วาณิชธนากิจ ทุนระยะยาว 1 ปี
และคุณผกามาศ สันติภาดา ทุนครั้งเดียว จำนวน 2 ทุน

สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เป็นตัวแทนในการมอบทุนฯดังกล่าว ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 3 ราย
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคุยยาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ขอขอบพระคุณในความรักและความปรารถนาดีที่ส่งต่อให้แก่น้องๆนักเรียนที่ห่างไกล

ให้ก็สุข รับก็สุข

Global Hope Thailand