ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ตามโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to learn
ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “ทีมวีโก”


คุณกีซุน จู สนับสนุนอาหารว่าง ระหว่างกิจกรรมเช้า-บ่าย
ให้แก่คณะครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 25 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้านคุยยาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ขอขอบคุณในความรัก ความห่วงใย “คุณกีซุน จู”
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที