หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom เสร็จสิ้น
โครงการ รวมระยะเวลา 1 ปี โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทีมอาสาสมัครเฮบอม ยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่อง
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในโรงเรียน
คือจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน”ห้องสมุด”ของโรงเรียนวัดหนองอ้อ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสาธารณสุข และเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย
การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อในโรงเรียน


ให้ก็สุข รับก็สุข


จีเอชที