ในการเตรียมการประชุมกับสำนักงานใหญ่ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรม WHAF THAILAND ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ให้บริการฝึกอบรมภาษา ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่ออบรมให้การศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ การพัฒนาสังคมและชุมชน การสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (สนับสนุนฟาร์มไก่และเห็ดพร้อมอบรมให้ความรู้) นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและสอนวิธีการกำจัดขยะ การก่อสร้างและติดตั้งระบบปะปาน้ำดื่ม กิจกรรมการบริจาค สนับสนุนสิ่งต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย – เกาหลี