Download ใบสมัคร โครงการ เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย รุ่นที่ 1

http://www.ght.or.th/download-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD/

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเอง พัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมนระดับภูมิภาค ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เราจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเยาวชน และเราตัดสินใจที่จะวางแผนสำหรับปี 2562 ในฐานะองค์กรพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค เราจึงได้จัดทำโครงการ “เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทยประจำปี 2562” เพื่อดำเนินกิจกรรม 1 ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 และจะมีการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งโครงการนี้มีไว้สำหรับนักเรียนมัธยม

เราจะทำการประกาศรับสมัครเป็นระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เและจัดทำโปสเตอร์เพื่อโปรโมทโครงการที่หน้าสำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนไทยที่ให้ความสนใจ