โครงการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ ไทย – เกาหลี

จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16-24 เมษายน 2560

ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี