นางสาวธัญพิชชา ดุษฎีธัญกุล (น้องมานา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันเตรียมตัวเพื่อการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK2