ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนม.ปลายทุกคน
ซึ่งเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที GHT และ LJKA
กับการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยใหม่
ความสุขกับการเริ่มต้น เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 ทีม ‘อะคาเซีย(Acacia)’

– Chanthima Sroemsat(จันทร์ธิมา เสริมศาสตร์)
: Naresuan University, Faculty of Medical Sciences Microbiology
: มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 ทีม ‘พิงค์ซี(PinkZ)’

– Areeya Timto(อารียา ทิมโต้)
: Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj,
Faculty of Nursing Science Bachelor of Nursing Science
: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

– Namthip Yongthaisong(น้ำทิพย์ ยงไธสง)
: Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj,
Faculty of Nursing Science Nursing Science
: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

– Pimpisa Kiatkrairat(พิมพิศา เกียรติไกรรัตน์)
: Zhejiang University, International economics and trade
: มหาลัยเจ้อเจียง(浙江大学), คณะเศรษฐศาสตร์เเละการค้าระหว่างประเทศ

– Ruchirat Phumcharoen(รุจิรัตน์ พุ่มเจริญ)
: Kasetsart University, Faculty of Veterinary Technology Veterinary Technology
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

– Thanarat Khunjun(ธนรัตน์ ค้ำจุน)
: Thammasat University,
Faculty of Commerce and Accountancy Bachelor of Business Administration
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันสอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ ใน มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

-Chayanipat Chinwong-amorn
: Burapha University, Faculty of Humanities and Social Sciences Korean Language Program
: มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขจากการได้รับ

สู้ต่อไป……..ให้ก็สุข รับก็สุช……ใจ

สอนภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ/
Global Hope Thailand/มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย