ส่งอาสามัครเกาหลี  ลงพื้นที่ ในเขตอำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยเหลือและการดูแลรักษาสุขภาพ มีการรักษา  โดยแพทย์แผนเกาหลี  (ฝังเข็ม) และทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ในโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น เด็กนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะเพื่อน  พี่  ชาวต่างประเทศ (เกาหลีใต้)