ชาวต่างชาติจะต้องผ่านการทดสอบในระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และผ่านการฝึกอบรมภาษาเกาหลี ก่อนที่จะเข้าทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ประสานงานกับ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมภาษาเกาหลีเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน ให้กับคนไทยประมาณ 150 คน