เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ‘WE WHAF’ ประชุมร่วมกัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

เพื่อจัดเตรียมโครงการที่ 2 สำหรับเดือนกรกฎาคม