ในวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 มีการประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง และคริสตจักรพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาในจังหวัดพิษณุโลกของอาสาสมัครจากเกาหลี

เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 🙂