คณะกรรมการวาฟไทยประชุมร่วมกับ ผอ.มยุรี ขวบสันเทียะ โรงเรียนนิคม 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการฯต่างๆ ซึ่งได้แก่
1.โครงการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ Math in English
2.โครงการห้องสมุดมีชีวิต (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 2)
3.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง