ลอาสาสมัครเยาวชนรุ่นที่ 2 ‘We Grow’

การประชุมเริ่มต้นเวลา 10.00 น.ของวันเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

ผ่านการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแผนการในอนาคตเนื่องจากไวรัสโคโรนา 19


หลังการประชุมตกลงมีการเตรียมกิจกรรมใหม่สำหรับกิจกรรมเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน