สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) มีการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 54, 55 ทุกๆเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเราได้จำลองการทดสอบเสมือนจริงในทุกๆเดือน เราได้จำลองการสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน

นักเรียนกำลังทำแบบทดสอบการฟัง

นักเรียนกำลังทำแบบทดสอบการอ่าน

นักเรียนกำลังตั้งใจทำแบบทดสอบ